fbpx

Wypalenie zawodowe: przyczyny, objawy, co dalej

SPIS TREŚCI

 1. Co wpływa na pojawienie się wypalenia zawodowego?
 2. Z czym mylimy wypalenie zawodowe? Podobieństwa do wypalenia
 3. Etapy wypalenia zawodowego
 4. Jakie są symptopmy wypalenia zawodowego?
 5. Co robić dalej? Kierunki działań w przypadku doznania wypalenia?
 6. Co zrobić, żeby się nie wypalić zawodowo? Profilatyka
 7. Wypalenie zawodowe to choroba
 8. Dodatkowe materiały

Co wpływa na pojawienie się wypalenia zawodowego?

Czynniki indywidualne:

 • Tworzenie swojego idealnego obrazu przyjmując postawę nieomylności i wyższości
 • Stosowanie niewłaściwych (nieadekwatne, pasywne) strategii radzenia sobie
 • Zakłócenia (zbyt mała nagroda, dodatkowe koszty lub skutki uboczne)
 • Poszukiwanie egzystencjalnego znaczenia w sferze zawodowej (zaniedbywanie pozostałych sfer życia)
 • Osobowość, temperament (wynikająca z tego min. niska odporność na stres)

Czynniki interpersonalne:

 • Brak wzajemności (inwestycje w relacje bez zwrotu)
 • Brak szacunku
 • Brak empatii, toksyczne relacje

Czynniki organizacyjne:

 • Dysproporcja między jawnymi a ukrytymi funkcjami organizacji (zaskakuje nas negatywnie ilość i rodzaj czynności vs to, co sobie wyobrażaliśmy)
 • Przeciążenie ilościowe i jakościowe (za dużo, za trudna praca)
 • Style kierowania (szef autokrata, bądź preferujący wyłącznie jeden styl)
 • Niedopasowanie do pracy (wykonywanie pracy której nie lubimy, nie chcemy)

Czynniki społeczno-kulturowe:

 • Brak wspierającego środowiska
 • Oczekiwania społeczne
 • Przemiany polityczno-ekonomiczne i jego skutki
 • Stereotypy

Z czym mylimy wypalenie zawodowe? Podobieństwa do wypalenia

wypalenie zawodowe

Obserwuje się inne zjawiska takie jak depresja, zmęczenie czy alienacja –  bardzo podobne w objawach i skutkach do wypalenia, jednak nie są z nim tożsame. Wypalenie to m.in. końcowy wynik stopniowej utraty złudzeń, że praca zawodowa nada życiu sens i to najlepiej odróżnia zjawisko wypalenia od stresu, depresji, zmęczenia, alienacji i kryzysu egzystencjalnego. Te są doświadczeniami, które  przenikają do wszystkich dziedzin życia  i nie muszą wiązać się z pracą zawodową. Wypalenie jest zjawiskiem specyficznym i w początkowej fazie pozwala normalnie funkcjonować w poza zawodowych sferach życia.

 • Stres, najczęściej doświadczany jest gdy człowiek próbuje sprostać wymaganiom stawianym przez otoczenie, aż do granic swoich możliwości albo wręcz je przekraczając – może pojawić się nagle, podczas gdy wypalenie jest zjawiskiem rozwijającym się powoli.
 • Alienacja może występować u ludzi, którzy nigdy nie oczekiwali od swej pracy niczego poza zapłatą. W przypadku wypalenia ludzie troszczą się o innych, a najmniej o zapłatę. Również początkowa radość odróżnia te dwa zjawiska.
 • Depresja jest związana z utratą zainteresowania wszystkimi, lub prawie wszystkimi zajęciami i pasjami oraz utratą czerpanej z nich przyjemności. Osoby w depresji uważają się za przegrane, bezwartościowe, świat spostrzegają jako wrogi, nasycony trudnościami, których nie mogą pokonać. Przyszłość w związku z tym jawi im się tragicznie, beznadziejnie, popadają więc w stan bierności. Konsekwencją tego jest niska samoocena oraz emocjonalne i fizyczne objawy charakterystyczne dla depresji.  Najważniejszą różnicą między depresją a wypaleniem jest to, że depresja zwykle odnosi się do całego życia i jest leczona farmakologicznie. Natomiast leczenie wypalenia skupia się na stresorach w środowisku pracy, oraz na potrzebie czerpania z niej sensu życia.
 • Nerwica egzystencjalna jest to chroniczna niezdolność do uwierzenia, że którakolwiek z rzeczy, jakimi dana osoba się zajmuje jest naprawdę realna, ważna, czy godna zainteresowania. Ludzie z nerwicą egzystencjalną mają poczucie, że nie ma po co żyć, bo nie można się spodziewać niczego dobrego.
 • Zmęczenie fizyczne – może go doświadczyć każda osoba, i najczęściej dostarcza ono pozytywnych doznań (spełnienie i sukces np. przy ćwiczeniach fizycznych, pracy w ogrodzie). Natomiast rekonwalescencja nie jest trudna i zajmuje niewiele czasu. Osoby wypalone odczuwają zmęczenie fizyczne, jednak jest ono uczuciem negatywnym i nie przemija szybko, towarzyszy mu poczucie porażki.
 • Zardzewienie to sytuacja, która nie motywuje pracownika do wykorzystywania zasobów. Zatem dokładnie odwrotnie niż przy wypaleniu, kiedy zasoby przez długi czas są eksploatowane przy małych nagrodach i niskim poczuciu dokonań.  W procesie zardzewienia, poprzez nadmierną biurokrację i sztywny formalizm jednostka czuje się zniechęcona do inwestowania zasobów i wydajności. Zasoby „rdzewieją” zanim zostaną wypróbowane, zainwestowane czy zweryfikowane.

Etapy wypalenia zawodowego

Wychwycenie symptomów wypalenia zawodowego zwiększa szansę na szybką i skuteczną pomoc terapeutyczną, dlatego ustalenie ich listy jest tak ważne.

Bogata lista objawów przemawia za rozległością i wielowymiarowością zjawiska, choć zbytnie ich uszczegóławianie może rozmywać istotę zaburzenia z powodu trudności w ustaleniu wag i proporcji miedzy nimi. Niektóre z symptomów ustalone zostały na początku badań nad wypaleniem i można je obserwować w innych stanach stresu wywołanych trudnymi doświadczeniami życiowymi. Większość jest jednak specyficzna dla wypalenia. Wymienione niżej symptomy są charakterystyczne dla różnych faz wypalenia i niektóre mogą wydawać się przeciwstawne (np. depresyjność – agresywność).

Mówi się też o dwóch typach wypalenia: aktywnego i pasywnego.

 • Aktywne wypalenie zawodowe –  wzrasta agresywność i złość, skłonność do irytacji,
 • Pasywne wypalenie zawodowe –  spada aktywność, następuje izolacja i społeczne wycofanie.

Również wskazuje się na dwie skrajne formy zachowań osób wypalonych: agresywną i ucieczkową. W agresywnej formie osoba stara się walczyć z sytuacją trudną, a w ucieczkowej ucieka od  ludzi i od problemu. Analiza różnych koncepcji pod kątem niektórych objawów nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy są one determinantami, symptomami czy objawami. Zwracają się uwagę na mechanizm błędnego koła, w którym symptomy wypalenia zawodowego mogą być zarówno jego przyczyną jak i skutkiem.

Niezależnie od różnych koncepcji wypalenia jest faktem, że na zjawisko składają się trzy podstawowe objawy:

 • Wyczerpanie emocjonalne i psychofizyczne
 • Depersonalizacja
 • Poczucie braku satysfakcji i obniżonych dokonań osobistych

Jest to proces postępujący powoli i przebiegający w trzech fazach;

Faza pierwsza jest stadium ostrzegawczym, w którym pojawiają się różne bóle (np. głowy, mięśni, kręgosłupa), nieustępujące objawy przeziębienia, stale towarzyszące uczucie irytacji. Charakterystyczna dla tego etapu jest niechęć do pracy, mniejsze w nią zaangażowanie i stałe poczucie lęku, który trudno sprecyzować.
Kierunek: świadomość, refleksja, zmiana, działanie, odpoczynek systematyczność.

Faza druga to stadium trudniejsze i pojawia się, gdy syndrom trwa dłużej. Charakteryzuje się wybuchami irytacji, pogardą dla innych, pogorszeniem jakości pracy. Wszelkie dolegliwości chorobowe zaostrzają się, pojawiają się duże problemy ze snem. Niechęć do pracy i współpracowników stale rośnie.
Kierunek: wsparcie, coaching, psycholog.

Faza trzecia to już stadium chroniczne, w którym rozwijają się objawy fizyczne, psychiczne i psychosomatyczne. Unikanie pracy i współpracowników. Ucieczka w chorobę, używki, zajęcia ryzykowne.
Kierunek: psychiatra.

 

wypalenie zawodowex


Jak zarządzać osobami z problemami natury psychicznej?

Jak komunikować się z pracownikami, którzy się z nimi borykają? Jak ustalać wykonywanie obowiązków, by nie naruszać granic dobrostanu, a jednocześnie realizować cele biznesowe.

Więcej o warsztacie


Jakie są symptomy wypalenia zawodowego?

 

INDYWIDUALNE INTERPERSONALNE ORGANIZACYJNE
EMOCJONALNE
 • nastroje depresyjne
 • wyczerpanie emocjonalne
 • zmienność nastrojów
 • obniżona  kontrola emocjonalna
 • niepokój
 • irytacja
 • nadwrażliwość
 • chłód emocjonalny
 • brak empatii emocjonalna
 • gniew
 • brak satysfakcji z działań
POZNAWCZE
 • poczucie bezsilności
 • poczucie porażki
 • poczucie niewygodności
 • niska samoocena
 • poczucie winy
 • niezdolność do koncentracji
 • zapominanie
 • trudności z wykonywaniem skomplikowanych zadań
 • schematyczność myślenia
 • trudności w decydowaniu
 • zdehumanizowana percepcja innych
 • negatywny i pesymistyczny stosunek do innych
 • niezdolność rozumienia innych
 • traktowanie innych w sposób obraźliwy i poniżający
 • aura wielkości
 • aura słuszności
 • wrogie nastawienie do świata
 • podejrzliwość
 • cyniczny stosunek do pracy
 • uczucie, że nie jest się docenianym
 • brak zaufania do
  przełożonych i współpracowników
BEHAWIORALNE
 • nadaktywność
 • impulsywność
 • nadużywanie leków
 • nadmiar używek
 • problemy z odżywianiem
 • ciągłe uskarżanie się
 • błędy w działaniu
 • agresja wobec innych
 • konflikty interpersonalne,
 • izolacja społeczna
 • obojętność w stosunku do biorcy i mechaniczne traktowanie go
 • akcentowanie beznadziei
 • utrzymanie dystansu w relacjach w pracy
 • zazdrość
 • obniżona efektywność
 • spowolnienie tempa pracy
 • niechęć do zmian
 • uzależnienie od przełożonych
 • pilnowanie czasu pracy
  (częste spoglądanie na zegarek)
 • złe zarządzanie czasem
FIZYCZNE/ZDROWOTNE
 • bóle głowy
 • nudności
 • zawroty głowy
 • niepokoje
 • zaburzenia snu (koszmary, bezsenność lub ospałość)
 • krótki oddech
 • chroniczne zmęczenie
 • ogólne osłabienie
 • częste i długie przeziębienia

x

Co robić dalej? Kierunki działań w przypadku doznania wypalenia

Działania zmierzające do zapobiegania powstania syndromu wypalenia zawodowego można podzielić na trzy grupy :

  1. Uruchomienie specjalnych zasobów lub procesów, czyli aktywne podejście do zadań i trudności zawodowych.
  2. Twórcze ustosunkowanie się do przeciwności, czyli rozwój zawodowych kompetencji zaradczych takich jak umiejętność pracy z innymi ludźmi.
  3. Wypoczynek i skupienie się na zainteresowaniach pozazawodowych, hobby.

wypalenie zawodowe pracownika

Istotne znaczenie w zapobieganiu ma świadomość i kontrola.

 • Wysoka samoświadomość pozwala na wczesne uruchomienie adekwatnych do sytuacji strategii zaradczych, oraz wykorzystania kompetencji i umiejętności co zapobiega wypaleniu.
 • Niska samoświadomość blokuje dostęp do zasobów, w związku z czym wybór strategii jest przypadkowy, więc rzadko trafny; chodzi tu raczej o rozładowanie napięcia emocjonalnego. Redukcja napięcia może odbywać przez rozładowanie agresji, bądź przez uśmierzanie odczuć stosowaniem narkotyków, alkoholu lub leków.

Poczucie umiejscowienia kontroli jest istotną zmienną w badaniach nad wypaleniem.

Możność sprawowania kontroli lub przekonanie o takiej możności, istotnie wpływa na zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych i na stosowane działania zaradcze.

 • Poczucie kontroli wewnętrznej – Osoby przekonane o własnym wpływie na wyniki działań cechuje większa odpowiedzialność za wynik, chęć do wysiłku zmiany sytuacji. Czyli bardziej efektywne radzenie sobie z sytuacją trudną. Strategie zaradcze są podyktowane chęcią zrozumienia sytuacji i rozwiązania problemu w sposób racjonalny, a nie emocjonalny.
 • Poczucie kontroli zewnętrznej – Osoby przekonane o braku wpływu na wyniki własnych działań (gorzej funkcjonują w sytuacjach stresowych). Przekonani o niemożności zmiany sytuacji trudnej koncentrują się na osobistych doznaniach emocjonalnych i stosują strategie unikowe.

Co zrobić, żeby się nie wypalić zawodowo?

Indywidualnie:

 1. Higiena życia (równowaga działań, sen, jedzenie, regeneracja, odpoczynek)
 2. Koncentracja na priorytetach, a nie na „wszystkich” sprawach do załatwienia
 3.  Ograniczenie (nadmiernej) koncentracji na przeszłości – szczególnie na swoich błędach i porażkach
 4. Rozwój, praca nad sobą

Interpersonalnie:

 1. Dbałość o relacje (szacunek)
 2. Działalność w grupach (dzielenie się doświadczeniami i wsparcie)
 3. Umiejętność korzystania z pomocy innych

Organizacyjnie:

 1. Przeciążenia ilościowe i jakościowe – wyznaczanie granic
 2. Delegowanie zadań podwładnym
 3. Oczekiwanie/ egzekwowanie rozwiązań od podwładnych (nie tylko zgłaszania problemów)
 4. Dbałość o wysokie standardy kultury organizacyjnej

Powyższe kierunki zawierają pewne uproszczenia i są jedynie kierunkami działań.

Wypalenie zawodowe to choroba

Wypalenie zawodowe dostało swój własny kod w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11.

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce lekarze będą mogli diagnozować wypalenie zawodowe
i wystawiać na nie zwolnienia lekarskie.

Objawy wyróżnione w ICD-11, na podstawie których stawiana będzie możliwa diagnoza, to:

 1. Poczucie obniżenia energii lub wyczerpanie
 2. Zwiększenie dystansu, negatywne emocje, cynizm w pracy
 3. Zmniejszenie efektywności

 

 

elżbieta lisowskaAutorka tekstu:
Elżbieta Lisowska – trenerka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, ekspertka ds wypalenia zawodowego.

 

Skontaktuj się z autorką: drlisowska.szkolenia@gmail.com

 

Dodatkowe materiały

Artykuł autorstwa dr Lisowskiej Syndrom wtórnego wypalenia zawodowego jako skutek relacji interpersonalnych w pracy”. Spojrzenie na syndrom wypalenia zawodowego z perspektywy podmiotu i z perspektywy obserwatora zaangażowanego (odbiorcy usług), oraz ustalenie ich wzajemnych relacji, wydaje się dzisiaj szczególnie istotne. To właśnie relacje interpersonalne w miejscu pracy są bardzo obciążające.

Wywiad z dr Elżbietą Lisowską “Jak się nie wypalić w pracy lidera?”:

Literatura dodatkowa:

 1. Maslach, M.Leiter : „Prawda o wypaleniu zawodowym”. Wydawnictwo PWN 2011
 2. Mańkowska : „Wypalenie zawodowe, źródła, mechanizmy, zapobieganie”. Wydawnictwo PWN 2017
 3. Stawiarska : „ Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Wydawnictwo Difin 2016
 4. Nagoski : „Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu”. Wydawnictwo Czarna Owca 2020
 5. Tekst „Jak się nie wypalić w pracy lidera? 10 praktycznych wskazówek” z naszej Bazy Wiedzy

Zasięgnij porady doświadczonego managera (psychologa)!

Masz w swoim zespole osobę, która może doświadczać wypalenia zawodowego lub mierzy się z innym
problem natury psychicznej? Skorzystaj z konsultacji 1:1 z jednym z naszych ekspertów.

Dowiedz się więcej